Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
9 november 2020 - 17 januari 2021
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Kursen utgår ifrån grafisk design som informativ och kommunikativ praktik, främst med fokus på områdets aktörer och metoder. Med stöd i informationssökning introduceras studenterna till grafisk design som forskningsfält, samt genom denna introduktion också till vetenskapliga metoder och akademiskt skrivande.

Kursmoment 1— Grafisk design, information och kommunikation. Denna delkurs tar upp behov, förutsättningar och ansvar rörande informationsförmedling, påverkan och styrning. Grundläggande konventioner och modeller för kommunikation diskuteras, liksom hur kommunikation förändras i förhållande till teknologiska, sociala och politiska kontexter. Delkursen introducerar också till teorier och metoder inom praktikbaserad designforskning.

Kursmoment 2 — Forskningsöversikt. Denna delkurs fokuserar på grafisk designforskning som design- och kommunikationsforskning. Studenterna introduceras till forskningsfältet grafisk design, vetenskapliga strategier och metoder, informationssökning och källkritik. Momentet omfattar även en introduktion till biblioteket som resurs, till läsande, tolkning och produktion av vetenskaplig text.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt