Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti 2022 - 13 januari 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 12 januari 2024

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Kriminologiprogrammet

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att studenten fördjupar de teoretiska, empiriska och metodologiska kunskaper som har särskild betydelse för att beskriva och förstå kriminalitet och utsatthet i ett livsförloppsperspektiv. Syftet med kursen är även att studenten utvecklar förmågan att tolka och analysera olika typer av data. Särskild vikt läggs vid att beskriva uppbyggnaden av longitudinella studier på olika förklaringsnivåer och kritiskt tillämpa relevanta datakällor i studiet av olika kriminologiskt relevanta forskningsfrågor. Syftet är även att studenten ytterligare fördjupar sin kunskap om utvecklingen av individuella antisociala livsförlopp och utsatthet för brott genom att skriva ett fördjupningsarbete som tar sin utgångspunkt i något av dessa huvudteman. Här läggs särskild vikt vid studentens förmåga att söka, beskriva, kritiskt värdera och sammanställa olika typer av informationskällor, formulera en kriminologiskt relevant problemställning och utifrån en litteraturgenomgång redogöra för ett forskningsområde. Studenten ska även visa förståelse för forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och vilket ansvar människor har för hur den används. Dessutom ska studenten visa förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap inom ämnesområdet kriminologi med fokus på kriminalitet och utsatthet i ett livsförloppsperspektiv.

Kursen består av fyra delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KG111B.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt