Om kursen

I kursen genomför du som student en vetenskaplig undersökning som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen ska utgöra en fördjupning inom någon del av det medie- och kommunikationsvetenskapliga området och innehålla såväl en beskrivning som en kritisk diskussion av tidigare forskning, valda teoretiska perspektiv, metodval och resultat. Utvecklingen av dessa delar i arbetet sker i samråd med handledare under kursens gång. Arbetet läggs fram och behandlas på ett seminarium, där du som student även förväntas kritiskt och konstruktivt värdera och diskutera andras uppsatser.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Avslutat 120 hp från kurser inom termin 1-4 på programmet Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivsm, strategi och entreprenörskap (HGMKV).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se