Om kursen

Under kursen ges studenterna möjlighet att tillägna sig grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i produktion och distribution av video för webbmedier, som strömmande video- och webcasting-tjänster, webpublicering via bloggar och webbsidor, sociala medier för delning och spridning samt interaktionsformer inom dessa.

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad i tre moment. 

  • Grundkurs i videoproduktion (9 hp)
    Detta moment ger studenterna grundläggande färdigheter i videoproduktion med digital videoteknik och introducerar berättartekniska begrepp och teorier. 
  • Filmteori (3 hp)
    Undervisningen i filmteori löper parallellt genom hela kursen och består av föreläsningar, filmvisningar, gruppdiskussioner, tentamina och inlämningsuppgifter. 
  • Webcasting (18 hp)
    Detta moment ger grundläggande färdigheter i flerkamerateknik och digitala medieplattformar samt hur de används i en praktisk produktion. Detta sker utifrån medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv och inkluderar bland annat centrala begrepp som medieaktivism, handling och social förändring. Realtidsproduktion i olika produktionsmiljöer utförs och utvärderas i samspel med teoretisk reflektion kring den kreativa processen. 

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt