Om kursen

I den här kursen ges inblick i olika former av medieproduktion. Bland annat genom att se till under vilka politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden som medieproduktionen sker. Kursen ger dig som student möjlighet att studera organisationer, sociala rörelser och företag som på ett eller annat sätt bedriver medieproduktion ur ett kritiskt perspektiv. Som del i detta introduceras även omvärldsanalys samt intervju som vetenskaplig metod. Med hjälp av dessa verktyg genomförs under kursen ett grupparbete kring ett specifikt utvalt företag, organisation eller rörelse med betoning på deras arbetssätt, organisering och produktionsförhållanden.

Kursen går delvis parallellt med kursen Medieprojekt termin 2 där kunskaperna från den här, och terminens övriga, kurser tillämpas praktiskt i form av ett gestaltande projekt.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Godkända kurser: KK401B-Det föränderliga medielandskapet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se