Om kursen

Kursen fokuserar på olika former av medietexter med utgångspunkt i det så kallat utvidgade textbegreppet som innefattar en rad former av symbolisk kommunikation utöver det skrivna ordet. Under kursens gång introduceras du som student till kritiska teoretiska perspektiv och begrepp som öppnar möjligheter till att se närmare på hur medietexter gestaltas och vilken roll de har i konstruktionen, bevarandet och utmanandet av samhällets normer. Du får också inblick i metoder för textanalys som du kommer att använda för att analysera olika slags medietexters uppbyggnad, meningsskapande och kontexter.

Kursen går delvis parallellt med kursen Medieprojekt termin 2 där kunskaperna från den här, och terminens övriga, kurser tillämpas praktiskt i form av ett gestaltande projekt.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser: KK401B-Det föränderliga medielandskapet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).