Om kursen

Den här kursen löper delvis parallellt med de tre mer teoretiskt och metodologiskt orienterade kurserna under terminen. I denna kurs omsätts och används kunskaperna och färdigheterna från övriga kurser i ett mer praktiskt och gestaltande sammanhang. Kursen innebär huvudsakligen att du som student arbetar projektorienterat i grupp med ett gestaltande koncept kring en utvald organisations, företags eller social rörelses medieproduktion, medietexter och mediepraktiker. Utgångspunkten för projektet är de analyser som görs i de övriga kurserna under terminen.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Godkända kurser: KK401B-Det föränderliga medielandskapet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se