Om kursen

Efter en kurs som tagit sin utgångspunkt i de historiska perspektiven på medier, behandlar denna kurs den samtida medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen. En bild ges av fältets nuvarande utseende och dess teoribildningar diskuteras. Strategi, aktivism och entreprenörskap sätts i relation till forskningsfältet, och den forskning som bedrivs på inom ämnet vid främst Malmö Universitet presenteras och diskuteras. Kursen går delvis parallellt med kursen Kollaborativ medieprojekt termin 4 i vilken studenterna omsätter kunskaper de får från denna kurs praktiskt.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser: KK402B-Medieaktivism, strategi och entreprenörskap, KK401B-Det föränderliga medielandskapet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).