Om kursen

Kursen behandlar etablerade metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap och syftar både till att fördjupa metodkunskaper som du som student har med dig från tidigare och att introducera dig till nya, främst kvantitativa, metoder. Metodernas genomförande sätts under kursens gång i förbindelse med grundläggande kunskapsteoretiska perspektiv samt forskningsetiska frågeställningar, vilket hjälper dig att förstå och värdera olika synsätt på vetenskaplig kunskap och praktik. Du kommer i kursen också att tillämpa dessa metodologiska reflektioner i form av en egen mindre studie och analys inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet.

Kursen går delvis parallellt med kursen Medieprojekt termin 4 där kunskaperna från den här, och terminens övriga, kurser tillämpas praktiskt i form av ett gestaltande projekt.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser: KK401B-Det föränderliga medielandskapet, KK402B-Medieaktivism, strategi och entreprenörskap.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).