Om kursen

Den här kursen löper delvis parallellt med de tre mer teoretiskt och metodologiskt orienterade kurserna under terminen. I denna kurs omsätts och används kunskaperna och färdigheterna från övriga kurser i ett mer praktiskt och gestaltande sammanhang. Kursen innebär huvudsakligen att du som student är med och driver ett eget gestaltningsprojekt i grupp med utgångspunkt i en relevant medie- och kommunikationsvetenskaplig infallsvinkel på valt ämne. Genomförandet av projektarbetet bygger på de kompetenser i gestaltning som du bär med dig in i kursen. Tillsammans med de perspektiv och metoder som tas upp i de övriga kurserna den här terminen, dvs. mediehistoriska och samtida medieforskningsresonemang samt kunskapsteori och metodologi, utvecklar du dina kunskaper i att använda gestaltning som analysverktyg och förmedling av kunskap. Projektarbetet ligger även till grund för en individuell reflektion där ytterligare kunskapsbehov och utveckling av den egna kompetensen identifieras.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Avklarade kurser från termin 1 och 2 på programmet Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).