Om kursen

Kursen förbereder dig som student för kommande examensarbete. Du kommer under kursen att arbeta med hur olika forskningsfält inom medie- och kommunikationsvetenskap ser ut och fungerar samt fördjupa dig i en avgränsad del av detta utifrån eget forskningsintresse. Kursen lägger därmed stor vikt vid identifierandet och formulerandet av en relevant problemställning med tillhörande forskningsfrågor. Vidare innehåller kursen flera moment för att fördjupa dina färdigheter i akademiskt skrivande och genomförandet av vetenskaplig kunskapsproduktion. Dessa moment berör förmågan att söka efter, värdera och använda relevant tidigare forskning, bygga argument baserat på andra forskares arbeten, utveckla egen argumentation, hantera referenser, förstå och tillämpa vetenskapliga texters struktur samt förstå kopplingen och skillnaderna mellan metod, teori, empiri och analys. Vid kursens avslutning förväntas du som student både ha formulerat en självständig problemställning med tillhörande syfte och forskningsfrågor och ha genomfört en forskningsöversikt, vilket ger dig en god grund att stå på inför kommande examensarbete.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Avslutat 120 hp från kurser inom termin 1-4 på programmet Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivsm, strategi och entreprenörskap (HGMKV)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se