Om kursen

I denna kurs omarbetar du som student den problemställning, resultat och/eller analys som framkommit i ditt examensarbete i en annan form och sammanhang än den skriftliga uppsatsens. Utgångspunkten är programmets handlingsperspektiv på medier och kommunikation. Fokus ligger på att kommunicera din kunskapsproduktion till andra sammanhang och grupper i samhället än uppsatsens akademiska målgrupp. Det kan exempelvis vara att skapa en podcast, en populärvetenskaplig artikel, en broschyr, eller en kortfilm som på något sätt förmedlar eller bygger på kunskapen kring de frågor eller slutsatser som tas upp i examensarbetet. Omarbetningen av examensarbetet kan också innefatta att exempelvis skriva en kommunikationsplan eller utarbeta en ny medietjänst. Val av medieprojekt och dess form görs mot bakgrund av tidigare valda kurser och kompetenser. I arbetet med det egna projektet ingår att reflektera över de val som görs gällande gestaltningsform, målgrupp och produktion. Här ingår exempelvis att reflektera över i vilken utsträckning projektet förhåller sig till examensarbetet genom förmedling, fördjupning, och/eller tillämpning till vald målgrupp och sammanhang. Slutligen ingår det i kursen att identifiera det egna behovet av mer kunskap och kompetens, vilket ger en grund att stå på inför nästkommande valfria termin. Kursen avslutas med en utställning i vilken du som student presenterar och diskuterar ditt projekt.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Avslutat 120 hp från kurser inom termin 1-4 på programmet Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivsm, strategi och entreprenörskap (HGMKV).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se