Om kursen

Denna introduktionskurs i Visual Thinking Strategies (VTS) fokuserar på kunskap och medvetenhet om visuell läskunnighet som en stödstruktur för att bygga upp interkulturella dialoger i mångkulturella klassrummer. VTS är ett elevcentrerat arbetssätt där inkludering är centralt. Metoden bidrar till att elevernas visuella läskunnighet och kommunikationsförmåga stärks. Genom VTS utvecklas aktivt lyssnande, talande, turtagning, läs- och skrivförmåga samt kritiskt tänkande. I kursen ges en grundläggande orientering om teorier och metoder för att arbeta med VTS i ett mångkulturellt, flerspråkigt klassrum. Kursen ges på svenska och engelska.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning

alternativt

dokumentation som styrker ett års erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskola, fritidshem eller grundskola, lägst halvtid under en tvåårsperiod.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs ges en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt