Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 75%
11 oktober 2021 - 16 januari 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annan ort eller studietakt

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

I kursen behandlas traditioner, forskningsansatser, teorier och metoder inom utbildningsvetenskap. Vidare väljs, gärna i dialog med partnerskolan, ett problemområde och en problemställning som är förankrade i förskolläraryrket/läraryrket. Studenterna genomför ett självständigt arbete i samråd med en handledare. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan innefatta en empirisk undersökning, ett utvecklings-/förändringsarbete, ett gestaltande arbete, eller en text-/dokumentationsstudie.

Behörighet

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt