Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Under kursen ges studenterna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om funktionsklasser, gränsvärdesbegreppet och kontinuitet, derivator och deras tillämpningar, primitiva funktioner och integraler med tillämpningar, polynomutvecklingar samt differentialekvationer och matematiska modeller.

Under hela kursen är praktiskt användande av den matematiska analysens verktyg och begrepp ett viktigt moment. Studenterna arbetar med att lösa problem hämtade från sin egen vardag samt från tillämpningar främst inom natur- och samhällsvetenskap, såväl med som utan hjälp av digitala verktyg som räknare och datorprogram. Studenterna tränar också att själv formulera problem inom området och att diskutera deras användning inom gymnasiets olika kurser.

Vidare behandlas digitala verktyg och hur de kan användas i undervisning inom olika gymnasiekurser och program. Studierna knyts till en diskussion om ämnesinnehållets relevans för skolans matematik och de didaktiska implikationerna härav. I alla moment beaktas hur undervisningen kan utformas för att stärka elevernas tilltro till sitt eget tänkande.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: ML702C Matematik och lärande: Diskret matematik och lärande (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt