Om kursen

Kursen ämnar till att studenten utvecklar en grundläggande kunskaper i hållfasthetslära innefattande en grund för vidare studier inom ämnen som maskinelement och även fördjupande kurser på avancerad nivå. Denna grund skall vara tillräcklig för vidare studier på Malmö högskola såväl som andra svenska lärosäten.

Syftet är också att studenten skall kunna tillämpa erhållen kunskap i praktiska tillämpningar inom design-, bygg- och maskinindustrin och andra discipliner med strukturella problemställningar. Kursen omfattar grundläggande begrepp inom hållfasthetsläran såsom, jämvikt, kinematik, materialsamband, effektivspänning, huvudspänningar, plasticitet, instabilitet, brott, utmattning, statiskt obestämda problem och kritiska svängningar. Fokus är på beräkning av statiskt belastade kroppar och en introduktion till mekaniska vibrationer.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

MA209A Analys A och linjär algebra (Godkänd tentamen, 2201 Analys A 7,5 hp)

MT106A Mekanik, statik (Godkänd tentamen, 2101 Statik 3 hp)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt