Om kursen

Kursen syftar till att studenten använder kunskaper och färdigheter förvärvade i programmets tidigare kurser för att självständigt urskilja, formulera, lösa och dokumentera en problemställning och därigenom inhämta nya kunskaper och fördjupa sin praktiska, teoretiska och metodologiska förmåga.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

120 hp avklarade kurser inom programmet inklusive kurserna:

  • MA209A Analys A och linjär algebra
  • MT106A Mekanik, statik (1501)
  • MT149A Hållfasthetslära

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt