Om kursen

Kursen syftar till att den studerande ska erhålla grundläggande kunskap om miljöfrågornas historia ur ett humanekologiskt perspektiv. Kursen syftar även till att den studerande utvecklar ett kritiskt förhållningsätt baserat i miljöetikens teorier och hållbar utveckling. Vidare ska den studerande utveckla kunskap om och färdighet i att anlägga ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt förhållningssätt till kunskap, fakta och vetenskap i förhållande till det miljövetenskapliga fältet.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt