Om kursen

Kursen är en introduktionskurs till det svenska miljörättsliga området. Syftet är att student ska lära sig grunderna i hur de kan använda miljölagstiftning i sin profession, identifiera rättens nuvarande praxis, på nationell nivå, och få inblick i hur rättsregler inom miljörättsområdet utvecklas i riktning mot att uppfylla hållbar utveckling och FNs hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vidare syftar kursen till att studenten ska tillägna sig ett etiskt förhållningssätt där demokrati, mänskliga rättigheter och naturens rättigheter är viktiga komponenter.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

MV211A Läsa, skriva och diskutera miljövetenskapliga texter 7,5 hp, MV212A Miljöhistoria, humanekologi och miljöetik 7,5 hp, MV213A Ekologi, evolution och miljökemi 7,5 hp, MV214A Miljöpolitik och medborgarskap 7,5 hp, MV221A Statistik och miljökommunikation 7,5 hp, MV222E Urban infrastruktur, ekologi och hälsa 7,5 hp och MV223A Miljöpsykologi och -metod 7,5 hp, MV224A Naturvetenskaplig metod: datainsamling och analys av miljötillstånd 7,5 hp och MV233E Internationella miljösamarbeten 7,5 hp eller

MV102B Miljövetenskap grundkurs 30 hp, MV101A Miljörätt 15 hp, MV133B Miljöundersökningar 15 p och MV108C Miljövetenskap: fortsättningskurs 30 hp eller motsvarande

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt