Om kursen

Kursens syfte är att studenten utvecklar en fördjupad kunskap och färdighet i att planera, genomföra och rapportera ett självständigt examensarbete inom ramen för en kandidatexamen i ämnet miljövetenskap. Kursen utgör därmed en grund såväl för vidare studier på avancerad nivå, som för praktiskt utrednings- och förändringsarbete inom miljöområdet.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser: MV211A Läsa, skriva och diskutera miljövetenskapliga texter 7,5 hp, MV212A Miljöhistoria, humanekologi och miljöetik 7,5 hp, MV213A Ekologi, evolution och miljökemi 7,5 hp, MV214A Miljöpolitik och medborgarskap 7,5 hp, MV221A Statistik och miljökommunikation 7,5 hp, MV222E Urban infrastruktur, ekologi och hälsa 7,5 hp och MV223A Miljöpsykologi och -metod 7,5 hp, MV224A Naturvetenskaplig metod: datainsamling och analys av miljötillstånd 7,5 hp, MV231A Vetenskapsteori miljövetenskaplig metod, 7,5 hp, MV232E Miljöekonomi: introduktion 7,5 hp, MV233E Internationella miljösamarbeten 7,5 hp, MV234A Miljösociologi och metod 7,5 hp, MV242A Miljörätt 7,5 hp, MV243E Miljömanagement och verktyg 7,5 hp och MV244E Miljöledningssystem 7,5 hp. Dessutom krävs att studenten deltagit aktivt i kursen MV261A Miljövetenskaplig kandidatkurs: metod och teori 10 hp.

Alternativt:

Godkända kurser: MV102B Miljövetenskap grundkurs 30 hp, MV101A Miljörätt 15 hp, MV133B Miljöundersökningar 15 p, MV108C Miljövetenskap: fortsättningskurs 30 hp, MV103E Environmental Management: Transdisciplinary Perspectives 15 hp och MV104E Environmental Economics and Ecological Economics 15 hp, MV109C Miljövetenskap: kandidatkurs Delmoment 1: miljövetenskaplig ämnesteori (7,5 hp) samt Delmoment 2: miljövetenskaplig metodologi och forskningsprocess (7,5 hp).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt