Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
17 januari 2022 - 3 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fördelat på tre delkurser. I delkurs 1 behandlas omvårdnad som ämne, vetenskap och profession. I delkurs 2 behandlas pedagogik med inriktning mot handledning och i delkursen 3 behandlas och tränas praktiska färdigheter som förberedelser inför det patientnära arbetet. Vårdens sex kärnkompetenser och omvårdnadsprocessen behandlas i samtliga delkurser.

Bedömningsformer för hela kursen

Betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd ges för delkurs 1. I delkurs 2 och 3 ges betygen underkänd eller godkänd. Betyg sätts utifrån fastställda betygskriterier i studiehandledningen. För att erhålla godkänt betyg på hela kursen krävs att samtliga examinationer och obligatoriska moment är genomförda och bedömts som godkända. För att erhålla betyget väl godkänd i kursen krävs även att betygskriterierna för väl godkänd är uppfyllda i delkurs 1.

Rätt till omtentamen

Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Kursen består av tre delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 16/A14.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att kursvärdering genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas muntligt till studenterna som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt