Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti 2022 - 4 november 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Innehållet i kursen är fördelat över tre delkurser. I delkurs 1 behandlas kvalitativa metoder och i delkurs 2 behandlas kvantitativa metoder. Delkurs 3 utgör ett skriftligt fördjupningsarbete där begrepp och fenomen inom huvudområdet omvårdnad utforskas och kritiskt diskuteras i relation till kvalitativa och kvantitativa metoder. Forskningsetik presenteras och kärnkompetenserna - evidensbaserad vård och informatik, ingår som ett övergripande tema i delkurserna. Grupphandledning i omvårdnad ingår utifrån programmets progressionsspår för denna aktivitet.

Kursen består av 3 delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till termin 3 ska kurserna OM111B och OM112A vara godkända.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att kursvärdering genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas muntligt till studenterna som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt