Om kursen

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fördelat över 6 delkurser. Undervisningen utgår från studenternas tidigare kunskaper och baseras på aktivt kunskapssökande där reflektion ingår som metod för att även utveckla empatiskt och etiskt förhållningssätt. Av terminens 20 veckor är 10 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där undervisning under kvällar, nätter och helger ingår (delkurs 2,4,5). Omvårdnadsprocessen och sjuksköterskans roll och funktion vid fysisk och psykisk hälsa och ohälsa hos människor i olika åldrar och med olika livssituation diskuteras kritiskt i förhållande till kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård och informatik. Omvårdnad och behandling vid fysisk och psykisk hälsa och ohälsa diskuteras även utifrån samhällsförhållanden, hållbarhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter med fokus på våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn. I kursen behandlas även teorier och modeller för handledning och hälsopedagogiskt arbete samt teoretisk tillämpning av säker läkemedelsberäkning. Kursen syftar till att leda till fördjupade kunskaper och färdigheter avseende omvårdnad, hälsofrämjande insatser, förebyggande arbete, bedömning och behandling avseende barns, ungdomars, kvinnor och mäns fysiska och psykiska hälsa och ohälsa i relation till människans livssituation och samhällsförhållanden. Kursen ska även leda till fördjupade kunskaper om modeller för hälsopedagogiskt arbete samt olika handledningsmodeller.

Bedömningsformer för hela kursen

För hela kursen och i delkurs 1-5 ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. I delkursen 6 ges betygen Underkänd och Godkänd. Betygen för momenten i delkurserna sätts utifrån fastställda kriterier (se studiehandledning). För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs att alla obligatoriska moment är genomförda och att godkänt resultat på samtliga examinationer som ingår i respektive delkurs uppnåtts. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget Väl godkänd på de skriftliga tentamina i delkurserna 1-5.

Rätt till omprov

Student som underkänts i prov ges möjlighet till två omprov på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Prov och omprov genomförs på de tider som anges i schemat.

Ingen ledighet beviljas under VFU. Vid frånvaro under VFU ska klinisk adjunkt som är ansvarig för bedömningen, handledare och student komma överens om hur komplettering ska ske.

För studenter som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett omprovstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga i enligt men den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga i enligt men den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter. Prövningen görs enligt den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Studenten har rätt att inom ett år efter avbrottet genomgå två prövningar enligt denna plan.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till termin 4 skall kurserna OM111B, OM112A, samt kurs OM121B vara godkända.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14). I aktuell kurs genomförs två summativa kursvärderingar under kursen, en efter halva kursen och den andra i slutet av kursen.

Kontakt