Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 20 oktober 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
2 september 2024 - 25 oktober 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till termin 5 krävs att alla kurser från studieår 1 samt kurs OM131B i termin tre är genomförda med minst godkänt betyg.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas muntligt till studenterna som påbörjar kursen vid nästföljande kurstillfälle.

Kontakt