Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till termin 5 krävs att alla kurser från studieår 1 samt kurs OM131B i termin tre är genomförda med minst godkänt betyg.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet

att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en

kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitet sammanställer

kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som

föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna

(HF1:14).

Kontakt