Om kursen

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fördelat över tre delkurser vilka ger en fördjupning i vetenskaplig metod samt samverkan. Kursen innefattar forskningsprocessen, forskningsetiska principer samt utformande av projektplan och examensarbete. Vidare ingår respondent- och opponentskap, utbildning i samverkan samt grupphandledning i omvårdnad. Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper i vetenskaplig metod, att självständigt kunna planera, genomföra och försvara ett examensarbete inom huvudområdet omvårdnad samt att lära av samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvården. Examensarbetets innehåll knyts till jämställdhet och kan även kopplas till någon av kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård, informatik.

Kursen består av tre delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till termin 5 krävs att alla kurser från studieår 1 samt kurs OM131B i termin tre är genomförda med minst godkänt betyg.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt