Om kursen

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fördelat över 5 delkurser. Undervisningen utgår från studenternas tidigare kunskaper och baseras på aktivt kunskapssökande. Reflektion ingår som pedagogisk metod för att kunna utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs där undervisning under kvällar, nätter och helger ingår (delkurs 1, 2, 3). Kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård och informatik samt jämställdhet och hållbarhet diskuteras kritiskt i förhållande till omvårdnadsprocessen och sjuksköterskans roll. Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att självständigt kunna utföra personcentrerad omvårdnad samt ordinerad medicinsk behandling till personer med olika sjukdomstillstånd. Studenten ska också utveckla kunskap för att självständigt kunna leda omvårdnadsarbetet, identifiera omvårdnadsbehov, planera, genomföra samt utvärdera omvårdnadsåtgärder vid sjukdom och vid förebyggande av sjukdom och ohälsa.

Bedömningsformer för hela kursen

För hela kursen och i delkurs 3 moment Examination - Hemsjukvård med fokus på palliativ vård, ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. I delkurserna 1-2 och 4-5 ges betygen Underkänd eller Godkänd. För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs att alla obligatoriska moment är genomförda och att godkänt resultat på samtliga examinationer som ingår i respektive delkurs uppnåtts. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs utöver vad som angetts för betyget Godkänd även att betyget Väl godkänd erhållits i moment: Hemsjukvård med fokus på palliativ vård i delkurs 3. Specifika bedömningskriterier för samtliga examinationer presenteras i kursens studiehandledning.

Rätt till omprov

Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserat på den kursplan som gällde vid registrering på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Ingen ledighet beviljas under VFU. Vid frånvaro under VFU ska klinisk adjunkt som är ansvarig för bedömningen, handledare och student komma överens om hur komplettering ska ske. För studenter som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett omprovstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga i enligt men den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga i enligt men den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter. Prövningen görs enligt den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Studenten har rätt att inom ett år efter avbrottet genomgå två prövningar enligt denna plan.

Kursen består av 5 delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att terminerna 1-4 är godkända, och att moment 1 i OM152B är godkänt samt att moment projektplansseminarium i kurs OM153B är godkänt.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14). En skriftlig och muntlig programutvärdering genomförs under kursens sista vecka på kursen. Resultatet återkopplas till studenterna på kursens hemsida.

Kontakt