Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
17 januari 2022 - 3 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fördelat över 5 delkurser. Undervisningen utgår från studenternas tidigare kunskaper och baseras på aktivt kunskapssökande. Reflektion ingår som pedagogisk metod för att kunna utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs där undervisning under kvällar, nätter och helger ingår (delkurs 1, 2, 3). Kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård och informatik samt jämställdhet och hållbarhet diskuteras kritiskt i förhållande till omvårdnadsprocessen och sjuksköterskans roll.

Bedömningsformer för hela kursen

För hela kursen och i delkurs 3 moment Examination - Hemsjukvård med fokus på palliativ vård, ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. I delkurserna 1-2 och 4-5 ges betygen Underkänd eller Godkänd. För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs att alla obligatoriska moment är genomförda och att godkänt resultat på samtliga examinationer som ingår i respektive delkurs uppnåtts. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs utöver vad som angetts för betyget Godkänd även att betyget Väl godkänd erhållits i moment: Hemsjukvård med fokus på palliativ vård i delkurs 3. Specifika bedömningskriterier för samtliga examinationer presenteras i kursens studiehandledning.

Rätt till omtentamen

Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserat på den kursplan som gällde vid registrering på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat. Ingen ledighet beviljas under VFU. Vid frånvaro under VFU ska klinisk adjunkt som är ansvarig för bedömningen, handledare och student komma överens om hur återtagning ska ske. Student som blivit underkänd i VFU erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, klinisk adjunkt och handledare finns att tillgå. Om studenten själv avbryter sin VFU betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under VFU att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna och avlägsna studenten från VFU placeringen i förtid.

Kursen består av 5 delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att terminerna 1-4 är godkända, och att moment 1 i OM152B är godkänt samt att moment projektplansseminarium i kurs OM153B är godkänt.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Resultatet återkopplas till studenterna på kursens hemsida. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgänglig för studenterna samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

En skriftlig och muntlig programutvärdering genomförs under kursens sista vecka på kursen. Resultatet återkopplas till studenterna på kursens hemsida.

Kontakt