Polisutbildning, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 4 juni 2021

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om polisens brottsförebyggande arbete i samverkan och om de målkonflikter som kan uppstå mellan polisens olika uppdrag. Kursen fokuserar både på övergripande teoretiska utgångspunkter och på polisens lokala tillämpade och kontaktskapande arbete. Kursen fokuserar sedan särskilt på hur handläggning av enklare brottsutredningar genomförs. Under kursen fördjupas även studentens teoretiska och praktiska kunskap om polisens våldsanvändning.

Kursinnehåll

Kursen består av 3 delkurser. Delkurserna 2 och 3 ges löpande under terminen.

Behörighet

Behörighetskrav

För tillträde till termin två krävs att studenten är godkänd på kursen PO111A. Vid underkänt prov och i de fall omprov eller resultat från prov tidsmaässigt ligger inom ramen för nästa kurs, kan studenten flyttas upp i väntan på förnyat prov och resultat. Underkänns studenten avbryts studierna på den nya terminen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter varje delkurs slutförande och för att resultatet av kursvärderingen återkopplas till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle. Under kursen genomförs dessutom en formativ utvärdering (s.k. temperaturtagning) efter halva tiden. Även resultatet av denna diskuteras med studenterna på schemalagd tid.

Kontakt