Om kursen

Kursen ska leda till fördjupade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt avseende polisiärt arbete i ärenden som berör personer med psykisk störning, barn och unga samt brott i nära relationer. Preparatkunskap, drogtecken och symptom ingår också. Den grundläggande kunskap och de färdigheter som förvärvats tidigare under utbildningen breddas nu och fördjupas genom att de tränas integrerat med fokus på olika arbetsområden. Ett viktigt inslag i kursen är förutsättningar för mellanmänskliga möten och kommunikation med syfte att öka samförståndet mellan polisen och olika grupper i samhället. Polisiär akutsjukvård övergår nu från att vara ett i huvudsak teoretiskt ämne till att studenten omsätter dessa kunskaper praktiskt i övningssammanhang.

Kursinnehåll

Kursen ska leda till fördjupade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt avseende polisiärt arbete i ärenden som berör personer med olika psykiatriska tillstånd, barn och unga samt brott i nära relationer. Preparatkunskap, drogtecken och symptom ingår. Den grundläggande kunskap och de färdigheter som förvärvats tidigare under utbildningen breddas nu och fördjupas genom att de tränas integrerat med fokus på olika arbetsområden. Ett viktigt inslag i kursen är förutsättningar för mellanmänskliga möten och kommunikation med syfte att öka samförståndet mellan polisen och olika grupper i samhället. I kursen fördjupas maktanalys och integreras med andra polisiära moment med betoning på praktisk tillämpning.

Polisiär akutsjukvård övergår nu från att vara ett i huvudsak teoretiskt ämne till att studenten omsätter dessa kunskaper praktiskt i övningssammanhang.

I delkursen polisiär tjänstefärdighet II breddar och fördjupar studenten de kunskaper om polisiär konflikthantering som förvärvats under föregående terminer. Ämnet inte-greras nu i ökad utsträckning i övriga delkursers arbetsområden och studenten övar på att tillämpa och växla mellan olika tekniker och taktiker i olika situationer och miljöer med varierade stressnivåer och hotbilder. En central del av momentet är att stu-denten reflekterar över de olika val som finns, och de olika val som görs, i en viss situation. Under delkursen utvecklar studenten även sina färdigheter i polistaktisk bilkörning samt radio och taktiskt samband.

I kursen varvas genomgående teori med praktik med syftet att studenten ska utveckla en helhetsförståelse för polisiärt arbete. Handledning och professionsutveckling fokuserar på olika aspekter av professionellt bemötande och utmanande situationer som poliser kan komma att möta i sitt yrke.

Kursen består av 6 delkurser. Delkurs 6 ges löpande under terminen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till termin tre krävs att studenten är godkänd på kursen PO121A. Vid underkänt prov och i de fall omprov eller resultat från prov tidsmässigt ligger inom ramen för nästa kurs, kan studenten flyttas upp i väntan på förnyat prov och resultat. Underkänns studenten avbryts studierna på den nya terminen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att fram-föra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hål-las tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt