Polisutbildning, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 5 juni 2021

Om kursen

Kursens övergripande syfte är att studenten ytterligare ska bredda och fördjupa sina kunskaper om polisens brottsförebyggande-, ingripande- och utredandearbete, med fokus på polisiärt arbete i trafikmiljö, internationellt polissamarbete och särskilda händelser.

Kursinnehåll

Kursen består av 4 delkurser

Behörighet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är godkänd på kursen PO131A. Vid underkänt prov och i de fall omprov eller resultat från prov tidsmässigt ligger inom ramen för nästa kurs, kan studenten flyttas upp i väntan på förnyat prov och resultat. Underkänns studenten avbryts studierna på den nya terminen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter varje delkurs slutförande och för att resultatet av kursvärderingen återkopplas till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle. Under kursen genomförs dessutom en formativ utvärdering (s.k. temperaturtagning) efter halva tiden. Även resultatet av denna diskuteras med studenterna på schemalagd tid.

Kontakt