Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Receptarieprogrammet

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap och förståelse för tillämpning av grundläggande kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder för att kunna beskriva och analysera farmaci både som praktisk verksamhet och som teoretiskt kunskapsfält relaterat till evidensbaserad medicin och farmaci. Studenten skall även kunna förstå och tillämpa statistiska metoder för bearbetning av försöksdata samt grunderna för ett vetenskapligt arbetssätt. Vidare ska studenten förstå värdet av interprofessionellt samarbete i den kliniska vardagen.

Kursen består av tre delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser och delkurser omfattande minst 45 hp från studieår 1.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt