Om kursen

Kursinnehåll

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i pediatrisk omvårdnad och medicinsk vetenskap. Detta för att självständigt kunna leda pediatrisk omvårdnad utifrån evidens och jämställdhet, med fokus på omvårdnadsprocessen inom barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats och barnsjukvård med fokus på specialistsjuksköterskans kompetensområde.

Kursen består av två delkurser: Omvårdnad i barnhälsovård och elevhälsans medicinska insats (7.5hp) samt Omvårdnad i barnsjukvård (7.5hp). Undervisningen utgår från studenternas tidigare kunskaper och baseras på aktivt kunskapssökande. Evidensbaserad omvårdnad diskuteras kritiskt i förhållande till jämställdhet och specialistsjuksköterskans funktion och roll.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.

Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.(HF 1:14).

Kontakt