Om kursen

Kursinnehåll

Syfte med kursen är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om ledarskap och organisationer, för att självständigt kunna leda arbetet i ett interprofessionellt team inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Dessa kunskaper reflekteras utifrån ett jämställdhets- och globalt perspektiv. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla fördjupade k

Kursen består av 2 delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.

Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt