Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
22 februari 2021 - 30 april 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring samt samt genomgången kurs dvs. närvaro vid obligatoriska moment i kursen SB713A Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7,5hp eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (så kallad temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna på schemalagd tid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vi nästtillkommande kurstillfälle.

Kontakt