Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Kursens övergripande syfte är att utveckla studenternas kunskaper om social utsatthet och socialt arbete utifrån specifika forsknings- och verksamhetsområden så som migration, barn, ungdom och familj, åldrande, funktionsnedsättningar/funktionshinder samt missbruk. I detta ingår att studenten utvecklar sin förmåga till att formulera problemställningar med relevans för socialt arbete, samt att relatera desamma till befintlig kunskapsproduktion. Kursen syftar därmed även till att underbygga och utveckla studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling. Som en del i denna kunskapsutveckling ingår att integrera det sociala arbetets praxis med teorier och dess vetenskapliga förankring inom de specifika och för kursen aktuella forsknings- och verksamhetsområden. I detta ingår även att praktiskt träna förmågan att hålla professionella samtal, samt att reflektera över den professionella rollens betydelse.

Kursen består av tre delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser motsvarande minst 30 högskolepoäng från termin 1 och 2 i programmet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14)

Kontakt