Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 4 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Struktur för samtliga tre delkurser

Terminen består av tre delkurser som kan förläggas på annan ort än utbildningsorten.

Under delkurs 1, 2 och 3 genomför studenten den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i en verksamhet som bedriver socialt arbete. Kursen bedrivs på heltid, 40 timmar i veckan under 20 veckor. Studenten handleds i verksamheten 35 timmar i veckan och 5 timmar ägnas egna studier. Handledaren utses i verksamheten och examinator för delkursen är en vid fakulteten anställd lärare. Samtliga placeringar godkänns av utbildningsanordnaren

Bedömningsformer för hela kursen

Examination

För att bli godkänd på delkurserna krävs närvaro i verksamheten omfattande 35 timmar i veckan, aktivt deltagande på kursens obligatoriska seminarier, samt att de skriftliga uppgifterna är godkända. Dessutom krävs att handledare vid den verksamhetsförlagda utbildningen intygar att kursens verksamhetsförlagda moment fullgjorts enligt kriterierna för betyget godkänd. Handledarens utlåtande utgör en del av bedömningsunderlaget för examinatorn. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänt på alla tre delkurserna.

Frånvaro

Ingen ledighet beviljas under kursen. Vid frånvaro som totalt överstiger 5 arbetsdagar under terminen ska VFU-läraren, handledaren och studenten komma överens om hur komplettering ska ske. Frånvaro under andra obligatoriska moment kompenseras enligt beslut av examinator.

Avbrott i den verksamhetsförlagda utbildningen

Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten avbryter praktiken, utan medgivande av examinatorn, leder avbrottet till att kursen underkänns. Om avbrottet görs i samförstånd med examinatorn kan studenten antingen erbjudas en möjlighet till komplettering eller bli underkänd. Det avgörs efter examinatorns bedömning i det individuella fallet. Grund för beslutet är bedömningsunderlag från handledaren och VFU-läraren samt samtal med studenten. Vid avbrott av de verksamhetsförlagda studierna kan inte ny VFU-plats garanteras samma termin. Eventuell komplettering genomförs när VFU-plats finns tillgänglig. Studenten har rätt till ytterligare ett examinationstillfälle. Institutionen är ansvarig för att i samband med avbrottet göra en uppföljning och en planering av fortsatta studier. Beslut om, hur och i vilken omfattning den verksamhetsförlagda utbildningen ska kompletteras görs individuellt och fattas av examinatorn.

Om en student uppvisar grov oskicklighet eller annat olämpligt beteende kan examinator, efter samråd med handledare och biträdande prefekt, besluta att underkänna och avlägsna studenten i förtid från VFU-placeringen. I de fall detta inträffar upprättas en individuell plan för prövning av nödvändiga kunskaper och färdigheter för genomförande av VFU. Studenten har rätt att, erbjudas ytterligare ett kurstillfälle enligt denna plan.

Kursen består av tre delkurser:

Behörighet

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A samt godkända kurser motsvarande minst 90 högskolepoäng från termin 1-4 i programmet inklusive kursen Juridik i socialt arbete, 30 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att kursvärderingar genomförs i kursen. En formativ muntlig kursvärdering görs efter halva kursen. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slut. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna i form av en kursrapport med föreslagna ändringar. Rapporten görs också tillgänglig för studenter på pågående kurs och för de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt