Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten utvecklar de grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som det professionella arbetet kräver. Terminen består av tre delkurser som kan förläggas på annan ort än utbildningsorten.

Under delkurs 1, 2 och 3 genomför studenten den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i en verksamhet som bedriver socialt arbete. Kursen bedrivs på heltid, 40 timmar i veckan under 20 veckor. Studenten handleds i verksamheten 32 timmar i veckan och 8 timmar ägnas egna studier. Handledaren utses i verksamheten och examinator för delkurserna är en vid institutionen anställd lärare. Samtliga place-ringar godkänns av en vid institutionen anställd VFU koordinator.

Bedömningsformer för hela kursen

Examination

För att bli godkänd på delkurserna krävs närvaro i verksamheten omfattande 32 tim-mar i veckan, aktivt deltagande på kursens obligatoriska reflektionsseminarium, samt att de skriftliga uppgifterna är godkända. Dessutom krävs att handledare vid den verksamhetsförlagda utbildningen intygar genom ett skriftligt betygsunderlag att kursens verksamhetsförlagda moment fullgjorts enligt kriterierna för betyget godkänd. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänt på alla tre delkurserna.

Frånvaro

Ingen ledighet beviljas under kursen. Vid frånvaro som totalt överstiger 5 arbetsdagar under terminen ska VFU-läraren, handledaren och studenten komma överens om hur komplettering ska ske. Frånvaro under andra obligatoriska moment kompletteras enligt beslut av examinator.

Avbrott i den verksamhetsförlagda utbildningen

Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examina-torn. I de fall studenten avbryter den verksamhetsförlagda utbildningen, utan medgivande av examinatorn, leder avbrottet till att kursen underkänns. Om avbrottet görs i samförstånd med examinatorn kan studenten antingen erbjudas en möjlighet till komplettering eller bli underkänd. Det avgörs efter examinatorns bedömning i det individuella fallet. Grund för beslutet är bedömningsunderlag från handledaren och VFU-läraren samt samtal med studenten. Vid avbrott av de verksamhetsförlagda studierna kan inte ny VFU-plats garanteras samma termin. Eventuell komplettering genomförs när VFU-plats finns tillgänglig. Studenten har rätt till ytterligare ett examinationstillfälle. Institutionen är ansvarig för att i samband med avbrottet göra en uppföljning och en planering av fortsatta studier. Beslut om, hur och i vilken omfattning den verksamhetsförlagda utbildningen ska kompletteras görs individuellt och fattas av examinatorn.

Om en student uppvisar grov oskicklighet eller annat olämpligt beteende kan examinator, efter samråd med handledare och biträdande prefekt, besluta att under-känna och avlägsna studenten i förtid från VFU-placeringen. I de fall detta inträffar upprättas en individuell plan för prövning av nödvändiga kunskaper och färdigheter för genomförande av VFU. Studenten har rätt att, erbjudas ytterligare ett

kurstillfälle enligt denna plan.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A samt godkända kurser motsvarande minst 90 högskolepoäng från termin 1-4 i programmet inklusive kursen Juridik i socialt arbete, 30 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitet sammanställer kursvärderingarna samt in-formerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt