Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 5 november 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

För tillträde till termin 7 krävs godkända kurser om minst 135 hp från termin 1-6.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt