Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
8 november 2021 - 14 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

För tillträde till termin 7 krävs godkända kurser om minst 135 hp från termin 1-6 i programmet.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs i kursen. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt