Om kursen

Kursen ger kunskaper om medicinska och sociala följderna av vanliga förkommande funktionsnedsättningar i alla åldrar, vilket bidrar till förståelse för människors situationer och möjligheter att få ett gott liv. I kursen kommer du att träffa personer med egna erfarenheter av funktionsnedsättningar. Kursen ger även exempel på habiliterande, rehabiliterande och professionella insatser från kommun och sjukvård. Detta ger tillsammans en grund för förståelse i mötet med människor med funktionsnedsättning.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten inhämtar grundläggande kunskaper om medicinska aspekter av funktionsnedsättningar för att förstå personliga och sociala följder av dessa samt möjligheter och hinder för aktivitet och delaktighet.

Kursen består av två delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursutvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna, Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt