Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om välfärdssystemet inom handikapp- och habiliteringsområdet. Brukarnas möjlighet till makt och inflytande är centrala frågor, vilket är en förutsättning för att kunna stödja och stärka personer med funktionsnedsättning.

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt