Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om välfärdssystemet inom handikapp- och habiliteringsområdet. Brukarnas möjlighet till makt och inflytande är centrala frågor, vilket är en förutsättning för att kunna stödja och stärka personer med funktionsnedsättning.

Kursinnehåll

Kursen som består av två delkurser syftar till att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper om psykologiska, socialpsykologiska och etiska perspektiv inom funktionshinderområdet.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt