Om kursen

I kursen utvecklas studentens förmåga att identifiera psykosociala faktorer för betydels för hälsan för personer med omfattande funktionsnedsättning. I kursen får studenten via sin mentor nära insyn i brukarnas behov av stöd och möjlighet att påverka sitt liv.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser omfattande minst 30 hp från år 1.

Kurslitteratur

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt