Om kursen

Kursen ger kunskaper om och förståelse för betydelsen av sociala medier och tekniska hjälpmedel som både hinder och möjligheter för ett aktivt liv.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser om minst 30 hp från första studieåret.

Kurslitteratur

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt