Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar ett professionellt förhållningssätt i verksamheter inom funktionshinderområdet, bland annat genom att aktivt leda grupper. Särskilt vikt läggs vid egen professionsutveckling och bemötande av brukaren.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten utvecklar ett professionellt förhållningsätt rörande kunskaper om professionens ansvar och handlingsutrymme inom socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet.

Kursen består av två delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser omfattande minst 30 hp från år 1.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt in-formerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt