Om kursen

Kursen syftar till att utveckla kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetodik som är relevant inom funktionshinderområdet, ett speciellt fokus i kursen är brukarmedverkan i forskningsprocessen.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser omfattande minst 30 hp från år 1.

Kurslitteratur

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt