Om kursen

I kursen utarbetar studenten förslag på ett projekt med utgångspunkt i socialpedagogiskt arbete vid habilitering, rehabilitering och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Projektförslaget kommer sedan att presenteras för personal i verksamheter och brukare eller deras anhöriga.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser omfattande minst 30 hp från år 1.

Kurslitteratur

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt