Om kursen

Med utgångspunkt från utbildningens tidigare innehåll skall studenten i denna kurs föreslå och motivera tvärprofessionella habiliterande insatser med hänsyn till brukarnas makt och delaktighet.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp varav kurserna SF131B och SF141B skall vara godkända.

Kurslitteratur

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt