Om kursen

I kursen ges kunskapser om funktionshinderforskning inom det samhällsvetenskapliga området, exempelvis utifrån ålder-, genus, - klass- och etnicitetsperspektiv.

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig kunskaper om funktionshinderforskning och sociala teorier inom det samhällsvetenskapliga området.

Kursen består av två delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp varav kurserna SF131B och SF141B skall vara godkända.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt