Om kursen

Målet mer kursen är att formulera en vetenskaplig problemställning, genomföra en studie och producera en vetenskaplig text/uppsats med relevans för funktionshinderområdet. Uppsatsämne kan med fördel hämtas från studentens mentor eller från forskare som är aktiva vid utbildningen.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp varav kurserna SF142B och SF143B skall vara godkända

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt