Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i avancerad omvårdnad vid komplexa medicinska sjukdomstillstånd hos äldre och multisjuka patienter. Vidare syftar kursen till att studenten skall kunna tillämpa evidensbaserad omvårdnad, samt kunna föreslå strategier för att främja fysiska och psykiska funktioner och minska lidande hos multisjuka patienter.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp, yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt