Om kursen

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av medicinsk eller kirurgisk vård. Den syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom kvantitativ och kvalitativ forsknings- och utvecklingsmetodik

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp, yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt